La Federació / Cursos de formació a tècnics

Formació

Cursos i Titulacions de Tècnic/a en Tennis

Objectiu: aquests cursos tenen l’objectiu de formar i ampliar coneixements per als tècnics/ques de tennis en camps relacionats amb la docència i l’entrenament del tennis.

Nivells de Formació: 

  • Tècnic d’esport Nivell I – Monitor de Tennis – Tècnic Iniciació
  • Tècnic d’esport Nivell II –Entrenador de Tennis – Tècnic Competició
  • Tècnic d’esport Nivell III – Professor de Tennis – Direcció Tècnica

Pla Formatiu

Tècnic d’esport Nivell I – Monitor de Tennis

Dirigit a futurs tècnics en tennis amb nivell d’iniciació.

Requisits:

– 16 anys complerts.
– Estar en possessió de la llicència federativa en vigor.
– Tenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics)
– Superar una prova d’accés pràctica.

Durada:

80 hores del Bloc Comú i 65 hores del Bloc Específic. Després d’aquestes 145 hores, l’alumne/a ha de realitzar 150 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Formació de la FCT

Curs semipresencial

Assignatures:

Bloc comú (80 hores). Escola Catalana de l’Esport

· Bases del comportament esportiu: 30 h
· Primers auxilis: 30 h
· Activitat física adaptada i discapacitat: 10 h
· Organització esportiva: 10 h

Bloc específic (65 hores). Federació Catalana de Tennis.

· Fonaments tecnic-tàctics: 20 h
· Història del tennis, equipament i reglamentació: 10 h
· Desenvolupament professional: 5 h
· Metodologia en la iniciació al tennis: 30 h

Bloc de pràctiques (150 hores). Federació Catalana de Tennis.

· 150 hores en un centre acreditat per l’Àrea de Formació de la FCT

Opció 1. VALIDACIÓ PRÀCTIQUES

Opció 2. DOSSIER PRÀCTIQUES

Preus:

· Prova d’accés: 49,25 €
· Bloc Comú: 136 €
· Bloc Específic + varis + bloc pràctiques: 675,63 €
· Total: 860,88 €

* ( En el cas de no superar el bloc específic en les dues convocatòries d’examen, l’import de la nova inscripció al curs serà del 20% del bloc )

El curs de Tècnic d’Esport Nivell I en tennis es realitza en col·laboració i amb la supervisió de l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).

Tècnic d’esport Nivell II – Entrenador de Tennis

Dirigit a futurs tècnics en tennis a nivell de perfeccionament.

Requisits:

– Estar en possessió de la llicència federativa en vigor.
– Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics)
– Tenir el títol de tècnic d’esport de primer nivell (Monitor)
– Superar una prova d’accés pràctica.

Durada: 
180 hores del Bloc Comú i 180 hores del Bloc Específic. Després d’aquestes 360 hores, l’alumne/a ha de realitzar 200 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Formació de la FCT.

Curs semipresencial.

Assignatures:

Bloc comú (180 hores). Escola Catalana de l’Esport.

· Bases de l’aprenentatge esportiu: 50 h
· Bases de l’entrenament esportiu: 70 h
· Esport adaptat i discapacitat: 20 h
· Organització i legislació esportiva: 30 h
· Esport i gènere: 10 h

Bloc específic (180 hores). Federació Catalana de Tennis.

· Fonaments tecnic-tàctics per a jugadors de competició:55 h
· Didàctica del tennis per a jugadors de competició:30 h
· Desenvolupament professional: 25 h
· Tennis adaptat: 20 h
· Entrenament específic: 50 h

Bloc de pràctiques (200 hores). Federació Catalana de Tennis.

· 200 hores en un centre acreditat per l’Àrea de Formació de la FCT

Preus:
Bloc Comú : 306 €
Bloc Específic: 472,50 €
Període de Pràctiques: 50 €
Prova d’accés Nivell II: 49,25 €
Varis: 437,25 €
TOTAL: 1315 €

* ( En el cas de no superar el bloc específic en les dues convocatòries d’examen, l’import de la nova inscripció al curs serà del 20% del bloc )

El curs de Tècnic d’Esport Nivell II en tennis es realitza en col·laboració i amb la supervisió de l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).

Tècnic d’esport Nivell III – Professor de Tennis

Dirigit a futurs directors tècnics de club i professors d’alta competició. S’han de tenir coneixements en d’altres àrees de les que implica únicament un treball en pista. Són tècnics preparats per treballar a qualsevol nivell, especialment en els nivells de competició i alta competició i amb un equip de tècnics darrera que col•labora en l’organització i coordinació.

Requisits:

– Tenir 18 anys complerts
– Estar en possessió de la llicència federativa en vigor
– Tenir el títol de Batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics)
– Tenir el títol de tècnic d’esport de segon nivell (Entrenador).

Durada:
220 hores del Bloc Comú i 210 hores del Bloc Específic. Després d’aquestes 430 hores, l’alumne/a ha de realitzar 200 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Formació de la FCT.

Assignatures:

Bloc Comú (220 hores). Escola Catalana de l’Esport.

· Factors fisiològics de l’alt rendiment: 60 h
· Factors psicosocials de l’alt rendiment: 50 h
· Formació de formadors esportius: 70 h
· Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment: 40 h

Bloc Específic (210 hores). Federació Catalana de Tennis.

· Anàlisi tecnic-tàctic per a jugadors d’alta competició: 80 h
· Desenvolupament professional: 40 h
· Entrenament específic: 90 h

Bloc de pràctiques (200 hores). Federació Catalana de Tennis.

· 200 hores en un centre acreditat per l’Àrea de Formació de la FCT

El curs de Tècnic d’Esport Nivell III en tennis es realitza en col·laboració i amb la supervisió de l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE)

Serveis i reconeixements RFET / ITF

La titulació expedida per la Generalitat de Catalunya està oficialment reconeguda per la RFET i la ITF.

Els tècnics titulats en la FCT obtindran accés directe al ROPEC i la seva formació serà vàlida per l’exercici professional a tot el territori espanyol, així com internacionalment als països inscrits a la ITF.

Serveis inclosos per als titulats:

  • Llibre ITF digital.
  • Llibre TenisxEtapasdigital.
  • Subscripció gratuïta durant un any a ITF Academy(plataforma amb accés als continguts de la ITF).
  • Subscripció durant un any a “Industria del Tennis”.
  • Inclusió en la BBDD dels tècnics titulats RFET.
  • Reconeixement de la titulació per la ITF.
  • Emissió digital del certificat de titulació per la RFET i ITF.