La Federació / Protocol d’accident

PROTOCOL D’ACTUACIÓ ACCIDENT ESPORTIU

1.- COMUNICACIÓ DE L’ACCIDENT

L’accident haurà de ser comunicat en un termini màxim de 72 hores a  ITEGRA www.itegra.es  i es poden fer servir les següents vies de comunicació:

  1. El federat es pot donar d’alta a ell mateix a través del web www.itegra.es  amb els seu DNI i data de naixement.
  2. Poden fer ús del servei d’Atenció al Client de ITEGRA: 960 99 28 40 de dilluns a diumenge fins les 00:00h.

Al comunicat d’accidents s’han d’indicar les següents dades:

 • Indret on s’ha produït l’accident esportiu; data d’ocurrència, telèfon de contacte del federat, correu electrònic del federat, codi postal (per assignar Centre) i la descripció detallada de l’accident esportiu.
 • Amb aquestes dades, es donarà d’alta el comunicat d’accident i, el federat rebrà una còpia del comunicat al seu correu electrònic.
 • En un termini màxim de 24h rebrà un e-mail de validació del seu comunicat d’accidents i assignació del centre mèdic on ha de demanar cita per anar a la primera consulta. No és necessària autorització per assistir a la consulta, el e-mail d’assignació és suficient.
 • El federat haurà d’adreçar-se al centre Mèdic assignat, on rebrà un diagnòstic de la seva lesió. El centre mèdic disposa d’un expedient on-line a nom del federat on complimentarà les dades de la visita.
 • L’expedient complimentat pel centre mèdic és analitzat per l’asseguradora, juntament amb la declaració del comunicat d’accident i el federat rebrà un correu informant de l’acceptació o denegació del seu expedient, en base a les cobertures de la pòlissa. Si l’expedient és VALIDAT per l’asseguradora implica que existeix cobertura i el federat pot començar el seu tractament. En cas contrari, si és DENEGAT manca de cobertura.

2.- URGÈNCIES:  El federat pot acudir a urgències en els següents casos:

 

Ferida oberta

Sospita de fractura òssia

Pèrdua de coneixement

 

Sempre i quan aquesta assistència sigui objecte d’assegurança, i dins de les primeres 12 hores des de que es produeix l’accident esportiu.

En aquest cas el federat haurà d’adreçar-se a un centre concertat per l’asseguradora trucant prèviament al telèfon d’assistència: 960 99 28 40

En el moment de la trucada, es declara el comunicat d’accident en ITEGRA i s’indica al federat el centre on ha d’acudir a urgències, emitint una autorització al centre indicat, amb còpia a l’e-mail del federat (dada que ens informa al declarar el sinistre)

El federat haurà de remetre l’informe d’urgències a soporte@itegra.es, un cop rebut mail de Itegra demanant l’informe d’urgències per valorar el seguiment posterior necessari.

Qualsevol altra patologia diferent als motius d’urgència descrits, rebrà assistència entre el primer i segon dia hàbil després de l’accident esportiu.

Tan sols en cas d’urgència clínica greu (la vida del federat està en risc) podrà anar directament al centre sanitari més proper. Un cop superada la primera assistència d’urgències, el federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la situació a ITEGRA (960 99 28 40) per l’apertura d’un expedient i ser traslladat a un centre mèdic concertat.

3.- AUTORITZACIONS

Serà necessari tenir l’autorització prèvia de la companyia per realitzar les següents proves i tractaments: proves especials de diagnòstic; TAC, RMN, ecografies, artroscòpies… i intervencions quirúrgiques. Per anar a consultes successives en centres assignats per ITEGRA i tenint un Expedient VALIDAT per l’asseguradora no són necessàries autoritzacions successives.

En  els casos en que es necessària autorització, serà el metge o centre mèdic concertat qui sol·licitarà a ITEGRA  aquesta autorització a través de l’expedient mèdic on-line i el federat rebrà l’autorització per correu electrònic en un fitxer adjunt. Aquesta autorització haurà d’imprimir-se i lliurar-se al centre mèdic assignat per a  les proves que figurin a l’autorització.

Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la companyia anirà a compte de l’assegurat.

Un cop obtinguda l’autorització, el federat haurà d’adreçar-se a la consulta amb l’informe del resultat de la prova i serà el metge o centre mèdic qui es quedi amb la còpia del mateix.

No seran cobertes les assistències mèdiques en centres de la Seguretat Social o no concertats, exceptuant les urgències vitals.

* Us recordem que :

 1. Serà motiu de tancament de l’expedient del sinistre i per tant no continuïtat del tractament, si durant la BAIXA MÈDICA ESPORTIVA el federat realitza activitat esportiva, mancant de cobertura els accidents posteriors que poguessin produir-se sense estar d’alta mèdica per un accident anterior.
 2. L’ accident haurà de ser comunicat en un període màxim de 72 hores des de que es produeix.
 3. Qualsevol assistència, consulta mèdica, proves o rehabilitació, haurà de ser assignada prèviament per ITEGRA.

Més informació a: www.itegra.es o a Atenció al client ITEGRA: 960 99 28 40