La Federació / COBERTURES VINCULADES A LA LLICÈNCIA FEDERATIVA

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LES COBERTURES VINCULADES A LA LLICÈNCIA FEDERATIVA

 

Què cobreix l’assegurança de la llicència? – La llicència federativa cobreix l’accident esportiu i la Responsabilitat civil individual del federat/da.

Què es considera un accident esportiu?Es defineix com a accident esportiu qualsevol lesió corporal per causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’esportista, dins de la pràctica esportiva.

 Què cobreix l’assegurança de responsabilitat civil? –  Cobreix tota acció o omissió, durant la pràctica esportiva (competició o activitat esportiva, entrenament o desplaçament, degudament programada i organitzada o dirigida per la Federació, Club o organisme esportiu, amb exclusió de la pràctica privada de l’esmentat esport ), que produeixi un dany o perjudici a un tercer del qual l’assegurat (federat o federada), en resulti civilment responsable.

Qui és TERCER?: qualsevol persona física o jurídica diferent de:

  • El Prenedor de l’assegurança (FCT) i l’assegurat (federat o federada).
  • Els cònjuges, ascendents i descendents del prenedor de l’assegurança i de l’assegurat/ada.
  • Els familiars del prenedor de l’assegurança i de l’assegurat que convisquin amb ells.
  • Els socis, directius, assalariats i persones que, de fet o de dret, depenguin del prenedor de l’assegurança o de l’assegurat, mentre actuïn en l’àmbit d’aquesta dependència.

 

No estic jugant al meu club i m’he lesionat, tinc cobertura?

Àmbit de cobertura (RD 849/1993): S’inclouen exclusivament els accidents ocorreguts durant la celebració d’una competició o activitat esportiva, entrenament o desplaçament, degudament programada i organitzada o dirigida per la Federació, Club o organisme esportiu, amb exclusió de la pràctica privada de l’esmentat esport (instal·lació de club no afiliat). L’entrenament o la participació en competició esportiva pot ser a qualsevol instal·lació, tot i que la Declaració d’Accident ha d’estar dignada i segellada pel club al qual pertany el federat.

 Què queda exclòs? Tot allò que no sigui Accident Esportiu

M’he lesionat, puc anar a qualsevol centre o Hospital? NO. Només es pot anar als Centres mèdics i/o facultatius concertats amb AXA.  Excepte en cas d’urgència vital (corre perill la vida de l’accidentat/ada) que es pot anar a qualsevol centre mèdic, AXA no assumirà la despesa d’una assistència a un centre NO Concertat. Per evitar acudir a un centre erroni, és recomanable trucat al telèfon 24h de la companyia  (902404084) que redirigirà al lesionat/ada al centre concertat més proper.

 

Està coberta qualsevol prova diagnostica sol·licitada pel metge que m’ha atès?

Està coberta tota aquella prova necessària per la resolució satisfactòria de l’accident esportiu, segons criteris mèdics de la companyia. Per algunes proves caldrà l’autorització expressa d’AXA i per altres no:

NO és necessària l’autorització prèvia d’AXA

  • Urgències.
  • Les proves diagnostiques imprescindibles per a l’atenció d’urgències.
  • Primera consulta de l’especialista successiva a d’urgència, sempre que sigui en el mateix centre on va ser atesa la urgència.

 SI és necessària l’autorització prèvia d’AXA

  • Qualsevol altre prestació sanitària.

Com sol·licitar una autorització?

Veure Protocol d’accidents

M’han d’operar d’una lesió, què faig? 

Veure Protocol d’accidents

 He rebut una pilotada que m’ha trencat les ulleres, em cobreix la reparació o substitució? – NO. La llicència porta vinculada una assegurança d’accident esportiu (assistència sanitària) i una assegurança de responsabilitat civil (que cobreix els danys que el federat o federada pot fer a un tercer en el desenvolupament de la pràctica esportiva federada).

He caigut i m’he trencat una dent, està cobert? – Si la dent trencada és fruit d’un accident esportiu, la pòlissa d’accidents cobreix (segons RD 849/1993) fins a un màxim de 250€.

 El meu diagnòstic mèdic és tendinitis, està cobert? – La tendinitis no és conseqüència d’un accident esportiu (lesió corporal per causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’esportista, dins de la pràctica esportiva), ni és un accident esportiu. La tendinitis és la inflamació d’un tendó que causa dolor quan es fan certs moviments. És deguda a la deterioració mecànica, com a conseqüència de repetició de moviments inhabituals en amplitud o intensitat.

 Què considera la mútua malalties degeneratives? – Són definicions mèdiques, i per tant cadascuna haurà de ser directament determinada pel facultatiu corresponent.

A títol de definició, una malaltia degenerativa és una afecció generalment crònica durant la qual té lloc un procés continu basat en canvis degeneratius en les cèl·lules, en el qual la funció o l’estructura dels teixits o òrgans afectats empitjoren amb el transcurs del temps. Aquest tipus de malaltia es pot manifestar per processos normals de desgast de

l’organisme, o per eleccions relacionades amb l’estil de vida. Les malalties degeneratives es poden originar per l’alteració anatòmica i funcional dels teixits de qualsevol òrgan, aparell o sistema de l’organisme.

 He fet mal a un company, què fem? – Si el mal és fruit de l’activitat esportiva, i el company és federat i per tant, en ares de la llicència gaudeix de cobertura sanitària, iniciarem el protocol en cas d’accident. Si el company també és federat, no podem activar l’assegurança de Responsabilitat Civil del Federat (cobreix els danys ocasionats a un tercer) ja que els federats no tenen consideració de tercer. Si el company al que se li ocasiona el dany no és federat, aleshores caldrà una reclamació per escrit del company que ha sofert el dany per tal que l’asseguradora indemnitzi al tercer (company no federat) pels danys soferts.

 Tinc dret a fer rehabilitació si el metge que m’ha atès així ho indica? – Si el metge/facultatiu concertat ho considera necessari per la recuperació de la lesió fruit de l’activitat esportiva, AXA autoritzarà la rehabilitació indicada per prescripció facultativa.

 Les proves d’esforç i les revisions mèdiques estan cobertes? – NO

 

CENTRE MÈDIC RECOMANAT PER LA FCT :

CLÍNICA CREU BLANCA ( Centre Mèdic Oficial de la Federació Catalana de Tennis)

Passeig Reina Elisenda, 17

Barcelona

Tel. 932522522