La Federació / Transparència

Transparència

Informació Institucional

Estatuts

La Federació Catalana de Tennis és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social, que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu.

Informació Econòmica

Memòries esportives

Actes Assemblea General

Informació relativa a la normativa d’aplicació d’entitats esportives:

  • DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport
  • DECRET 58/2010, de 4 de maig, deles enti tats esportives de Catalunya
  • DECRET 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya Estructura organitzativa de l’entitat

Lluita contra el dopatge

La FCT està totalment compromesa amb totes aquelles institucions i accions desenvolupades per aquestes, que tenen com a finalitat lluitar contra el dopatge a l’esport en totes les seves manifestacions.

L’objectiu d’aquesta secció es difondre i prendre consciència, dins de l’àmbit tennístic i en general, de la importància de preservar la salut dels esportistes i dels valors de l’esport

Informació lluita contra el dopatge

Xerrada Dr.Gutièrrez sobre la problemàtica del dopatge. UFEC, Abril 2015.
NoDopApp. Aplicació per a mòbils per saber si un medicament conté substàncies prohibides.
Informació antidoping a la web de la ITF
Guía de prevención del dopage para profesionales sanitarios. Agencia Española de Protección del la Salud en el Deporte (AEPSAD)
Llista de substàncies prohibides a partir de gener 2016 (WADA)

Organismes i programes antidopatge destacats on hi trobareu molta més informació

– Agència Mundial Antidopatge (WADA):organització internacional independent creada al 1999, per a promoure i coordinar la lluita contra el dopatge a l’esport en totes les seves vessants.

– Consejo Superior de Deportes (CSD): al seu web detalla la Normativa aplicable contra la Lluita del Dopatge, informació sobre les comissions de control i seguiment, el llistat de substàncies prohibides, control del dopatge, etc.

– Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD): organisme públic encarregat de la realització d’activitats de prevenció, protecció de la salut i lluita contra el dopatge a l’esport, així com la execució e impuls d’una política d’investigació en material de control del dopatge i de la protecció de la salut de l’esportista.

– Programa Antidopatge de la Real Federación Española de Tenis (RFET): informació del programa, definicions de dopatge, motius pel quals es prohibeix, funcionament dels controls, actitud i formació envers el dopatge, així com normativa aplicable i comissió antidopatge de la RFET.