Notícies

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària de la FCT

En virtut de les atribucions que li confereix l’art. 22 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis, la seva Junta Directiva convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS pel proper dia 11 DE JUNY DE 2012, a les 18,30 hores en 1a convocatòria i a les 19 hores en 2a convocatòria, als locals de la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS, PASSEIG DE LA VALL D’HEBRON, 196, BARCELONA amb el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de l’Assemblea.
  2. Informe del President.
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici 2011.
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals a 31 de desembre de 2011.
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2012.
  6. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla de Viabilitat 2012-2016.
  7. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 29 de maig de 2012.
  8. Facultar i autoritzar el President de l’entitat, per a que pugui sol·licitar préstecs i disposar de crèdits a favor de la FCT que superin el 25% del pressupost de l’exercici. Aquesta autorització requerirà igualment l’informe preceptiu favorable de l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.
  9. Torn obert de paraules.

Barcelona, 3 de maig de 2012

Share