La Federació / Polítiques de privacitat

Polítiques de Privacitat

Polítiques de Privacitat

Federació Catalana de Tennis d’acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política d’Ús de la seva pàgina web, Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal i nova normativa de Política de Cookies, aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients.

Federació Catalana de Tennis amb NIF Q5855014F està inscrita en el Registre d’Associacions i Entitats Esportives de la Generalitat amb el núm. 01424.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Política de Privacitat de dades de caràcter personal

En virtut del que estableix la Llei 15/1999 de 13 desembre (LOPD) i Llei 34/2002 d’11 de juliol (LSSICE), li informem que les seves dades seran formen part d’un fitxer titularitat de Federació Catalana de Tennis. La informació registrada s’utilitzarà per informar per qualsevol mitjà electrònic d’informació sobre Federació Catalana de Tennis. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en Passeig de la Vall d’Hebron,196, 08035, Barcelona o bé amb un correu electrònic a fct@fctennis.cat. En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i Internet, l’informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per la recepció de correu electrònic enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a fct@fctennis.cat.

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el lloc web i difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Federació Catalana de Tennis

Federació Catalana de Tennis no concedeix llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d’acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d’algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de Federació Catalana de Tennis. L’incompliment de l’anterior facultarà Federació Catalana de Tennis per interposar els accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

La presentació d’una pàgina del lloc web en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a Federació Catalana de Tennis, mitjançant la tècnica denominada “framing” tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit de Federació Catalana de Tennis.

La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Federació Catalana de Tennis, mitjançant la tècnica denominada “in line linking” si això no compta amb l’expressa autorització de Federació Catalana de Tennis.

L’extracció i ús d’elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a Federació Catalana de Tennis, d’acord amb les disposicions les lleis de Propietat Intel·lectual.

Federació Catalana de Tennis haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext (hipervincles) en una altra website dirigits al homepage d’aquest lloc web o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Federació Catalana de Tennis o, si escau, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a Federació Catalana de Tennis o disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent.