La Federació / Cursos de formació a tècnics

Formació

Objectius

Aquests cursos tenen l’objectiu de formar i ampliar coneixements per als tècnics/ques de tennis en camps relacionats amb la docència i l’entrenament del tennis.

Els detalls i assignatures incloses a cada curs són les següents:

– Instructor de Minitennis – Voluntariat
Tècnic d’esport Nivell I – Monitor de Tennis – Tècnic Iniciació
Tècnic d’esport Nivell II –Entrenador de Tennis – Tècnic Competició
Tècnic d’esport Nivell III – Professor de Tennis – Direcció Tècnica

(Llei 3/2008) i permeten el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).

formacio-tecnicI

Instructor de Minitennis

Aquesta formació és orientada al VOLUNTARIAT dels clubs i les escoles de tennis, com a primera formació. Es tracta d’una formació teòrico-pràctica dirigida a ajudants d’escola de tennis, sense experiència i que segurament es dedicaran a la col·laboració en l’ensenyament del tennis en períodes molt concrets com són períodes de vacances o caps de setmana.

Els continguts del curs aporten nocions bàsiques per a l’ensenyament de l’esport del tennis a les etapes de Pretennis i Minitennis i per col.laborar com a ajudants d’escola en la Iniciació al tennis al costat d’un tècnic amb titulació superior (a partir de Monitor – Tècnic d’Esport de Nivell I en tennis).
Els alumnes rebran continguts teòrics i pràctics on es treballen elements bàsics de metodologia, de reglamentació, de fonaments tècnics bàsics així com aquells mitjans per poder afrontar el tracte amb alumnes que s’inicien a la pràctica de l’esport del tennis.

Requisits:

– 16 anys complerts.
– Estar en possessió de la llicència federativa en vigor
– Tenir el Graduat Escolar o equivalent a efectes acadèmics (mínim segon d’ESO aprovat).

Durada: 2 dies

Curs semipresencial de 24 hores.
Assignatures:
Fonaments Tècnics
Reglamentació
Metodologia i didàctica aplicades
Perfeccionament (prova de nivell de joc)
Preu any 2017: 235 euros
Els exàmens de les assignatures es realitzen el darrer dia del curs.

formacio-tecnicIII

Tècnic d’esport Nivell I – Monitor de Tennis

Dirigit a futurs tècnics en tennis amb nivell d’iniciació.

Requisits:

– 16 anys complerts.
– Estar en possessió de la llicència federativa en vigor.
– Tenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics)
– Superar una prova d’accés pràctica.

Durada del curs: 80 hores del Bloc Comú i 65 hores del Bloc Específic. Després d’aquestes 145 hores, l’alumne/a ha de realitzar 150 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Formació de la FCT

Curs semipresencial

Assignatures:

Bloc comú (80 hores). Escola Catalana de l’Esport

· Bases del comportament esportiu: 30 h
· Primers auxilis: 20 h
· Activitat física adaptada i discapacitat: 10 h
· Organització esportiva: 20 h

Bloc específic (65 hores). Federació Catalana de Tennis.

· Fonaments tecnic-tàctics: 20 h
· Història del tennis, equipament i reglamentació: 10 h
· Desenvolupament professional: 5 h
· Metodologia en la iniciació al tennis: 30 h

Bloc de pràctiques (150 hores). Federació Catalana de Tennis.

· 150 hores en un centre acreditat per l’Àrea de Formació de la FCT
· Preu any 2017:
· Prova d’accés: 49,25 euros
· Bloc Comú: 136 euros
· Bloc Específic + Bloc Pràctiques: 540,63 euros
· Total: 725,88 euros

El curs de Tècnic d’Esport Nivell I en tennis es realitza en col·laboració i amb la supervisió de l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).

curs-tecnic

Tècnic d’esport Nivell II – Entrenador de Tennis

Dirigit a futurs tècnics en tennis a nivell de perfeccionament.

Requisits:

– Estar en possessió de la llicència federativa en vigor.
– Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics)
– Tenir el títol de tècnic d’esport de primer nivell (Monitor)
– Superar una prova d’accés pràctica.

Durada:
180 hores del Bloc Comú i 180 hores del Bloc Específic. Després d’aquestes 360 hores, l’alumne/a ha de realitzar 200 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Formació de la FCT.
Curs semipresencial.

Assignatures:

Bloc comú (180 hores). Escola Catalana de l’Esport.

· Bases de l’aprenentatge esportiu: 50 h
· Bases de l’entrenament esportiu: 70 h
· Esport adaptat i discapacitat: 20 h
· Organització i legislació esportiva: 30 h
· Esport i gènere: 10 h

Bloc específic (180 hores). Federació Catalana de Tennis.

· Fonaments tecnic-tàctics per a jugadors de competició: 55 h
· Didàctica del tennis per a jugadors de competició: 30 h
· Desenvolupament professional: 25 h
· Tennis adaptat: 20 h
· Entrenament específic: 50 h

Bloc de pràctiques (200 hores). Federació Catalana de Tennis.
· 200 hores en un centre acreditat per l’Àrea de Formació de la FCT

Preu any 2017:

Prova d’accés: 49,25 euros
Bloc Comú: 306 euros
Bloc Específic + Bloc Pràctiques: 830,94 euros
Total: 1186,19 euros

El curs de Tècnic d’Esport Nivell II en tennis es realitza en col·laboració i amb la supervisió de l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).

formacio-tecnic4

Tècnic d’esport Nivell III – Professor de Tennis

Dirigit a futurs directors tècnics de club i professors d’alta competició. S’han de tenir coneixements en d’altres àrees de les que implica únicament un treball en pista. Són tècnics preparats per treballar a qualsevol nivell, especialment en els nivells de competició i alta competició i amb un equip de tècnics darrera que col•labora en l’organització i coordinació.

Requisits:

– Tenir 18 anys complerts
– Estar en possessió de la llicència federativa en vigor
– Tenir el títol de Batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics)
– Tenir el títol de tècnic d’esport de segon nivell (Entrenador).

Durada:
220 hores del Bloc Comú i 210 hores del Bloc Específic. Després d’aquestes 430 hores, l’alumne/a ha de realitzar 200 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Formació de la FCT.

Assignatures:

Bloc Comú (220 hores). Escola Catalana de l’Esport.

· Factors fisiològics de l’alt rendiment: 60 h
· Factors psicosocials de l’alt rendiment: 50 h
· Formació de formadors esportius: 70 h
· Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment: 40 h

Bloc Específic (210 hores). Federació Catalana de Tennis.

· Anàlisi tecnic-tàctic per a jugadors d’alta competició: 80 h
· Desenvolupament professional: 40 h
· Entrenament específic: 90 h

Bloc de pràctiques (200 hores). Federació Catalana de Tennis.

· 200 hores en un centre acreditat per l’Àrea de Formació de la FCT

El curs de Tècnic d’Esport Nivell III en tennis es realitza en col·laboració i amb la supervisió de l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE)