Notícies

Convocatòria d’Assemblea General Ordinaria de Clubs

En virtut de les atribucions que li confereix l’art. 22 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis, la seva Junta Directiva convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS pel proper dia 20 DE DESEMBRE DE 2010, a les 18,30 hores en 1era convocatòria i a les 19 hores en 2ona convocatòria, als locals de la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS, PASSEIG DE LA VALL D’HEBRÓN, 196, de BARCELONA, amb el següent:

ORDRE DELDIA

1.Designació,entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar

l’acta de l’Assemblea.

2.Informe del President.

3.Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2011.

4.Preu de les llicències federatives per l’any 2011.

5.Programa Anual i Calendari de Competicions 2011.

6.Proposta de reforma dels Estatuts de la FCT per adaptar-los al Decret

   58/2010.

7.Proposta de modificació Reglament dels Campionats de Catalunya.

8.Propostes que formulin els membres de l’Assemblea, per escrit.

   recolzades pel 10% dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut

   entrada en aquesta Federació fins el dia 5 de desembre de 2010.

9.Torn obert de paraules.

Imatge de la darrera Assemblea.

Share