Notícies

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En virtut de les atribucions que li confereix l’art. 22 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis, la seva Junta Directiva convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS pel proper dia 15 de maig de 2023, a les 18,30 hores en 1a convocatòria i a les 19 hores en 2a convocatòria, a les instal·lacions de la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS, PASSEIG DE LA VALL D’HEBRON, 196, BARCELONA amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de l’Assemblea.
2. Informe del President.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici 2022.
4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions 2023.
5. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de desembre de 2022.
6. Proposta i aprovació, si s’escau, dels Estats financers a 31 de desembre de 2022.
7. Proposta i aprovació, si s’escau, de modificació de l’article 61 dels Estatuts de la
Federació Catalana de Tennis.
8. Ratificació, si s’escau, de nous membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis.
9. Ratificació, si s’escau, dels delegats de la Federació Catalana de Tennis a les demarcacions de Girona i Terres de l’Ebre
10. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 1 de maig de 2023.
11. Torn obert de paraules.

 

 

Share