Notícies

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS

En virtut de les atribucions que li confereix l’art. 22 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis, la seva Junta Directiva convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS pel proper dia 2 de maig de 2022, a les 18,30 hores en 1a convocatòria i a les 19 hores en 2a convocatòria, a les instal·lacions de la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS, PASSEIG DE LA VALL D’HEBRON, 196, BARCELONA amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de l’Assemblea.
2. Informe del President.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici 2021.
4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions 2022.
5. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de desembre de 2021.
6. Proposta i aprovació, si s’escau, dels Estats financers a 31 de desembre de 2021.
7. Proposta i aprovació, si s’escau, de modificació dels articles 9 i 27 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis.
8. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 19 d’abril de 2022.
9. Torn obert de paraules.

Convocatoria Assemblea General Ordinària 2/5/22

Share