Notícies

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS DE CATALUNYA

En virtut de les atribucions que li confereix l’art. 22 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis, la seva Junta Directiva convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS pel proper dia 8 DE MAIG DE 2017, a les 18,30 hores en 1a convocatòria i a les 19 hores en 2a convocatòria, als locals de la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS, PASSEIG DE LA VALL D’HEBRON, 196, BARCELONA amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de
l’Assemblea.
2. Informe del President
3. Proposta i aprovació, si s’escau, de la convocatòria d’eleccions a President i Junta
Directiva de la Federació Catalana de Tennis i de les Representacions Territorials.
4. Aprovació, si s’escau, del Calendari Electoral.
5. Aprovació, si s’escau, del Reglament Electoral.
6. Sorteig entre els Clubs assistents dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral
d’acord amb allò que disposa el Reglament Electoral la qual s’haurà de constituir en un
termini màxim de 3 dies.
7. Torn obert de paraules.

 

 

Convocatòria Assemblea General Extraordinària

Share