Notícies

CONVOCADA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FCT PER AL 27 DE MARÇ DE 2017

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis convoca Assemblea General Ordinària de Clubs per al proper dia 27 de març de 2017, a les 18.30h en 1a convocatòria i a les 19.00h en 2ona convocatòria, a la seu de la Federació Catalana de Tennis, Passeig d’Hebron 196 de Barcelona.

ORDRE DEL DIA 

 1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de
  l’Assemblea.
 2. Informe del President
 3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici 2016
 4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions 2017
 5. Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa 2017
 6. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de desembre
  de 2016
 7. Estats financers a 31 de desembre de 2016
 8. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2017
 9. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva
 10. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea, per escrit, recolzades pel 10%
  dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el març de 2017
 11. Torn obert de paraules.

 

Share