Notícies

COMUNICAT OFICIAL FCT: Actualització 17/05/2020

Amb data 16 de maig s’ha publicat al BOE la Orden SND/414/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf que inclou les zones que passen a fase 1 (que s’afegeixen a les anteriors) i les activitats autoritzades a les zones que encara es mantenen a fase 0.

D’acord amb l’ordre es permet l’obertura dels clubs de tennis que es troben a les regions sanitàries del Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès), Alt Pirineu i Aran (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d’Aran), Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta), Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva; i alguns municipis del Maresme, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Tordera), Lleida (Garrigues, Noguera, Pla de l’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell) i Catalunya Central (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès), així com les àrees de gestió assistencial del Alt Penedès i Garraf (regió metropolitana Sud).

A continuació us fem un resum de les condicions en les quals caldrà dur a terme l’activitat durant aquest període:

  • Cal una neteja i desinfecció diària de les instal·lacions. És suficient aigua amb lleixiu amb una dissolució 1:50. Lògicament es poden emprar altres productes desinfectants dels existents al mercat i aprovats pel Ministeri de Sanitat.
  • Si el lloc de treball és compartit caldrà desinfectar-lo després de cada ús.
  • Es podran dur a terme únicament les activitats a l’aire lliure, és a dir, les que no tenen un sostre.
  • Les activitats només podran ser de forma individual i sense que hi hagi cap possibilitat de contacte durant el joc (un jugador a cada costat de la pista, sense possibilitat de fer dobles).
  • No es podran utilitzar vestidors ni dutxes.
  • L’activitat caldrà fer-la amb cita prèvia (reserva de pista).
  • Caldrà portar un registre de les persones que accedeixen i es troben a la instal·lació en cada moment. Poden accedir-hi els socis i abonats de totes les edats. • Serà imprescindible mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre les persones usuàries i el personal de les instal·lacions.
  • Els usuaris seran els responsables del seu material i de la desinfecció dels mateixos.
  • L’horari de la instal·lació serà l’habitual.
  • Es permet la mobilitat entre tots els municipis inclosos a la regió sanitària, però no entre municipis de regions sanitàries diferents.

Després d’una anàlisi amb detall de la normativa publicada us confirmem que no és possible la represa de les activitats en instal·lacions esportives a les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud (amb l’excepció de l’Alt Penedès i el Garraf).

L’ordre SND 414/2020 en la seva disposició final primera apartat quatre modifica parcialment l’ordre SND 388/2020 que regula les activitats que es poden fer a la fase 0. Bàsicament estableix que es podran dur a terme, pel que fa a l’activitat esportiva, les activitats previstes als articles 38 a 40 de l’ordre SND 399/2020 que regula la fase 1 (Alt Rendiment i Lligues Professionals).

L’obertura de les instal·lacions esportives a l’aire lliure està regulada a l’article 41 de l’ordre SND 399/2020 per la qual cosa queda fora de les activitats permeses mentre no s’entri en fase 1 i, en conseqüència, els clubs de tennis situats a les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud (excepte Alt Penedès i Garraf) no poden reprendre les seves activitats.

Com a novetat l’ordre estableix que els esportistes federats poden practicar esport a l’aire lliure en espais públics (no en instal·lacions esportives) dins els límits de la seva província (no municipi com fins ara). No es pot utilitzar el vehicle privat per desplaçar-se. Únicament es permet, per exemple, passar d’un municipi a l’altre mentre es corre o es va en bicicleta. Es pot fer només a les franges horàries autoritzades (6 a 10 i 20 a 23 hores).

Us continuarem mantenint informats sobre qualsevol novetat que es produeixi.

Share