Notícies

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS

En virtut de les atribucions que li confereix l’art. 22 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis, la seva Junta Directiva convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS pel proper dia 27 de juliol de 2020, a les 18,30 hores en 1a convocatòria i a les 19 hores en 2a convocatòria, a les instal·lacions de la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS, PASSEIG DE LA VALL D’HEBRON, 196, BARCELONA amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de l’Assemblea.
2. Informe del President.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici 2019.
4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions 2020.
5. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de desembre de 2019.
6. Proposta i aprovació, si s’escau, dels Estats financers a 31 de desembre de 2019.
7. Nomenament d’Auditors per l’exercici 2020.
8. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 13 de juliol de 2020.
9. Torn obert de paraules.

Share