Notícies

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS

En virtut de les atribucions que li confereix l’art. 22 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis, la seva Junta Directiva convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS pel proper dia 27 DE NOVEMBRE DE 2017, a les 18,30 hores en 1a convocatòria i a les 19 hores en 2a convocatòria, als locals de la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS, PASSEIG DE LA VALL D’HEBRON, 196, BARCELONA amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de l’Assemblea.
2. Informe del President
3. Autorització, si s’escau, per a la venda de la finca propietat de la Federació Catalana de Tennis al terme municipal de Cornellà de Llobregat, inscrita al Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat amb el número 35.945; i cessió de la concessió administrativa de la qual la Federació és titular en terrenys propietat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
4. Proposta i aprovació, si s’escau, de la compensació econòmica a favor del President de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo De Winne, d’acord amb l’article 27 dels Estatuts
5. Proposta i aprovació, si s’escau, de modificació dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis.
6. Ratificació, si s’escau, del nomenament de nous membres de la Junta Directiva
7. Proposta i aprovació, si s’escau, dels Auditors de Comptes de la Federació Catalana de Tennis per a l’exercici 2017
8. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 13 de novembre de 2017
9. Torn obert de paraules.

Share