Notícies

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS

En virtut de les atribucions que li confereix l’art. 22 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis, la seva Junta Directiva convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS pel proper dia 11 de desembre de 2023, a les 18,30 hores en 1a convocatòria i a les 19 hores en 2a convocatòria, a la seu central de la Federació a Barcelona, Passeig de la Vall d’Hebron, 196, amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de l’Assemblea.
2. Informe del President.
3. Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa 2023-2024.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2024.
5. Ratificació, si s’escau, de nous directius de la Federació Catalana de Tennis.
6. Proposta, i aprovació si s’escau, de modificació de l’article 2 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis.
7. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 27 de novembre de 2023.
8. Torn obert de paraules.

Share