Notícies

El dia 28 de juny, Assemblea General Ordinaria de Clubs

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS

En virtut de les atribucions que li confereix l’art. 22 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis, la seva Junta Directiva convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS pel proper dia 28 DE JUNY DE 2011, a les 19 hores en 1era convocatòria i a les 19.30 hores en 2ona convocatòria, als locals de la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS, PASSEIG DE LA VALL D’HEBRON, 196, BARCELONA

amb el següent;

ORDRE DEL DIA

  1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de l’Assemblea
  2. Informe del President
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici 2010.
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals a 31 de desembre de 2010.
  5. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 13 de juny de 2011.
  6. Torn obert de paraules.

 

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS

Francesc Orriols i Bordas

President

Federació Catalana de Tennis.

Share