Notícies

Publicat el nou Pla Formatiu del Tècnic/a de Tennis per al 2012

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat amb data de 23 de novembre de 2011 el nou Pla Formatiu de tennis expedit pel Consejo Superior de Deportes (CSD), que regirà el pla d’estudis dels tres nivells formatius de la titulació de Tècnic/a de Tennis pel proper any 2012, atenent a l’ordre EDU 3186/2010 de 7 de desembre, i que les Comunitats Autònomes amb competències en Educació i les respcetives federacions territorials hauran de seguir.

El currículum formatiu de la modalitat o especialitat esportiva de tennis es divideix en tres nivells (Nivel I, Nivell II,  i Nivel III) i defineix la seva estructura i durada de la següent manera:

1. La durada total del Bloc Específic del Nivell I és de 65 hores
2. El Període de Pràctiques del Nivell I té una durada de 150 hores
3. La durada total del Bloc Específic del Nivel II és de 180 hores
4. El Període de Pràctiques del Nivel II té una durada de 200 hores
5. La durada total del Bloc Específic del Nivel III és de 210 hores
6. El Període de Pràctiques del Nivel III té una durada de 200 hores

Les àrees que constitueixen el Bloc Específic de cada nivell, la seva durada mínima, la distribució en objectius formatius i continguts, així com els objectius formatius i activitats dels períodes de pràctiques, es desnvolupen a l’annex I d’aquesta resolució.

El Pla Formatiu també estableix els requisits de caràcter específic per a l’accés a les activitats de formació, a part dels requisits generals d’accés que s’han de superar.

Igualment, queden descrites les àrees susceptibles d’ésser impartides a distància en la seva totalitat o de forma semipresencial, així com els criteris de l’avaluació final.

Per ampliar la informació, es pot consultar l’arxiu adjunt a aquesta informació amb la resolució íntegra publicada al BOE.

Els tres nivell formatius inclouen tres blocs: el Bloc Comú, el Bloc Específic i el Període de Pràctiques.

BOE 23 novembre 2011

Share