Notícies

Convocatòria especial curs Tècnic d'Esport Nivell 1 en Tennis (per a tècnics amb certificat de validació d'aprenentatges i alumnes pendents)

S’obre la inscripció a través de l’Escola Catalana de l’Esport i la FCT de la convocatòria especial d’un Curs de Tècnic d’Esport Nivell 1 en Tennis (Blocs Comú i Específic i Període de Pràctiques) exclusiva per als tècnics i tècniques que han obtingut la resolució favorable de Validació d’aprenentatges (Parcial o Total) per part del Consell Català de l’Esport i per a alumnes amb matèries o el Període de Pràctiques pendents de cursos anteriors realitzats en Període Transitori.

El període d’inscripció al curs finalitza el dia 23 de novembre de 2011.

AQUESTA ÉS UNA CONVOCATÒRIA ÚNICA I IMPRESCINDIBLE per a totes aquelles persones que es trobin en alguna de les següents situacions:

TÈCNICS QUE DISPOSEN D’UNA VALIDACIÓ PARCIAL O TOTAL: Depenent de si la validació és parcial o total, el tècnic/a s’haurà de matricular en aquest nou curs especial sempre que reuneixi els requisits sol·licitats i superi la PROVA D’ACCÉS. S’haurà de fer únicament la PROVA D’ACCÉS , el BLOC ESPECÍFIC i/o el BLOC COMÚ en funció d’allò que indiqui la carta que ha rebut cada interessat amb la resolució del Tribunal de Validació.

ALUMNES AMB ASSIGNATURES PENDENTS: Si hi ha tècnics amb alguna assignatura pendent de cursos anteriors en PERÍODE TRANSITORI (dels Blocs Comú o Específic) aquests s’hauran de matricular en aquest nou curs i cursar els crèdits que els manquin per tal de poder obtenir el Certificat de Tècnic d’Esport Nivell I.

ALUMNES AMB PERÍODE DE PRÀCTIQUES PENDENT: Si es té pendent realitzar el PERÍODE DE PRÀCTIQUES, s’haurà de realitzar la matrícula d’aquest bloc en aquest nou curs per poder-lo realitzar.

CALENDARI:

Tancament període inscripció: dimecres 23 de novembre de 2011 a les 18.00.

Prova d’accés: Divendres 16 de desembre a les 11.00, a les instal·lacions de la FCT a Barcelona (Passeig Vall Hebrón, 196).

Bloc Específic:

 • Del 9 al 18 de gener de 2012
 • Horaris a concretar
 • A la seu de la FCT a Barcelona (Passeig Vall Hebrón, 196)

Bloc Comú:

 • Del 12 al 28 gener de 2012
 • Els dijous i els divendres, de 16.00 a 21.30
 • Els dissabtes, de 9.00 a 14.30
 • A la seu de l’Escola Catalana de L’esport (C/Sant Mateu, 27-37 – Esplugues de Llobregat)

PREUS:

 • Prova d’accés: 47,95 €
 • Bloc Comú: 107,78 €
 • Bloc Específic: 306,40 €
 • Període de Pràctiques: 205,65 €

INFORMACIÓ IMPORTANT PEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

La documentació necessària per formalitzar la inscripció es detalla a continuació i en el tríptic informatiu i en el formulari d’inscripció adjunts  a aquesta notícia.

– Els tècnics aspirants a realitzar el curs han de presentar tota la documentació requerida i lliurar-la a la FCT  com a molt tard el dia 23 de novembre de 2011 a les 18.00.
– És molt important presentar el formulari d’inscripció degudament emplenat i signat i acompanyar-lo de tota la documentació requerida. No s’accepten inscripcions rebudes per fax ni per correu electrònic.

– La documentació a aportar per a la inscripció és *:

– Fotocòpia compulsada del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent, o superior a efectes acadèmics, és a dir, 1er i 2n de BUP aprovats, FP1 aprovada) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

– Fotocòpia del resguard de pagament de les taxes corresponents a les proves d’accés.

– Fotocòpia del certificat de validació parcial o total de la modalitat corresponent.
–  Fotocòpia del certificat de validació parcial o total de la modalitat corresponent.
* Els alumnes amb matèries pendents hauran de lliurar només el formulari emplenat remarcant que ja han estat matriculats en cursos anteriors en Període Transitori. L’abonament de la part matriculada es farà en el moment d’estar acceptats al curs.

MÉS INFORMACIÓ:

Tríptic informatiu N1 Tennis Validacions

Formulari inscripció N1 Tennis Validacions

Informació procés de Validació d’aprenentatges

Web de l’Escola Catalana de l’Esport

Share