Notícies

Assemblea General de la FCT

En virtut de les atribucions que li confereix l’art. 22 dels Estatuts de la Federació Catalana de Tennis, la seva Junta Directiva convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS pel proper dia 12 DE DESEMBRE DE 2011, a les 18,30 hores en 1era convocatòria i a les 19 hores en 2ona convocatòria, als locals de la FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS, PASSEIG DE LA VALL D’HEBRON, 196, BARCELONA amb el següent;

 

 

 

ORDRE DEL DIA

 1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de l’Assemblea
 2. Informe del President
 3. Proposta de pròrroga del Pressupost de l’exercici 2011.
 4. Preu de les llicències federatives per l’any 2012
 5. Programa Anual i Calendari de Competicions 2012
 6. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 28 de novembre de 2011.
 7. Proposta i aprovació, si s’escau, de la convocatòria d’eleccions a President i Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis i de les Representacions Territorials.
 8. Aprovació, si s’escau, del Calendari Electoral.
 9. Aprovació, si s’escau, del Reglament Electoral.
 10. Sorteig entre els Clubs assistents dels membres titulars i suplents de la  Junta Electoral d’acord amb allò que disposa el Reglament Electoral la qual s’haurà de constituir en un termini màxim de 3 dies.
 11. Torn obert de paraules.

Federació Catalana de Tennis.

Share