La Federació / FORMACIÓ

Formació

Els cursos que s’imparteixen corresponen a les titulacions:

– Instructor de Minitennis (*)- Voluntariat
– Tècnic d’Esport Nivell 1 – Monitor (**) – Tècnic Iniciació
– Tècnic d’Esport Nivell 2 – Entrenador  (**) – Tècnic Competició
– Tècnic d’Esport Nivell 3 – Professor  (**) – Direcció Tècnica

(*) El curs d’Instructor de Minitennis és orientat al VOLUNTARIAT dels clubs i les escoles de tennis, com a primera formació. Es tracta d’una formació teòrico-pràctica dirigida a ajudants d’escola de tennis, sense experiència i que segurament es dedicaran a la col·laboració en l’ensenyament del tennis en períodes molt concrets com són períodes de vacances o caps de setmana.

(**) Els cursos de Tècnic d’Esport dels nivells I, II i III es realitzen en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquestes tres titulacions són les que reconeix la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permeten el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).

L’Escola Catalana de l’Esport es creà l’any 1982 amb l’objectiu de regularitzar i homogeneïtzar la formació de Tècnics i Tècniques d’Esport a Catalunya, però no és fins a l’any 1994 que mitjançant el Decret 4/1994, d’11 de gener, que es regula l’Escola Catalana de l’Esport, la formació i les titulacions dels tècnics/ques de l’àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials (publicat al DOGC número 1848, de 19.01.94) i es desplega l’article 46 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport:

Article 46. “L’Escola Catalana de l’Esport és el centre docent de la Generalitat amb competències per impartir i autoritzar els ensenyaments i la formació esportius, sense perjudici de les competències que, en matèria d’ensenyaments reglats, corresponen al Departament d’Ensenyament, en aplicació de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu”.

formacio1

Cursos de formació a tècnics

Aquests cursos tenen l’objectiu de formar i ampliar coneixements per als tècnics/ques de tennis en camps relacionats amb la docència i l’entrenament del tennis.

formacio2

Cursos de formació a àrbitres

L’objecte de l’organització dels cursos per a àrbitres de tennis és la capacitació de tècnics de l’arbitratge del tennis en l’àmbit nacional.

formacio3

Formació continuada

Es planteja la possibilitat de fer cursos en els clubs  i també hi ha la possibilitat d’organitzar cursos monogràfics d’un tema que es consideri d’interès.

Calendari

17-18

Juny
Instructor Minitennis (C.E.M.T. Vall Hebrón)

Octubre

Curs de Tècnic/a d'Esport Nivell 1 en Tennis província Barcelona (C.E.M.T. Vall Hebrón)

Novembre

Desembre

Curs de Tècnic/a d'Esport Nivell 2 en Tennis província Barcelona(C.E.M.T. Vall Hebrón)

16-17

Desembre
Instructor Minitennis (C.E.M.T. Vall Hebrón)